REGULAMINY
MATERIAŁY DO POBRANIA
REGULAMIN SCHRONISKA REGULAMIN WARSZTATÓW OFERTA EDUKACYJNA OFERTA SCHRONISK ADRESY REZERWACJA OŚWIADCZENIE VAT AKTUALNE CENY
CIEKAWE STRONY
| ATLAS FLORY BESKIDU ŻYWIECKIEGO | ENCYKLOPEDIA LEŚNA | W GÓRACH | MOJE BESKIDY | SŁOWNIK GEOGRAFICZNY | GÓRY SZLAKI | LIPOWSKA | PRZEGIBEK | |Słowacja | |Czechy|
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO - OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAJCZY NICKULINIE ORAZ FILII W RYCERCE KOLONII, SOLI OŹNEJ I SOBLÓWCE
 1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych telefonicznie lub pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem. W zamówieniu podają: nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy, telefon kontaktowy, liczbę uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością przedpłaty ( 20 % kosztów noclegu ) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowym na adres schroniska. Zwrot przedpłaty może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych przyczyn, uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu przedpłaty rozstrzyga Zarząd Powiatu w Żywcu. W przypadku nienadesłania przedpłaty w ustalonym terminie, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym powiadamia organizatora pisemnie lub telefonicznie. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.
 3. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca. Filie w Soli Oźnej, Rycerce Kolonii i Soblówce przyjmują tylko turystów posiadających wcześniejszą rezerwację. Odstępstwa od tej zasady dopuszcza się jedynie w przypadkach zagrożenia zdrowia turystów.
  3.1 Młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat, może być przyjmowana do schroniska na podstawie wcześniejszego zamówienia noclegów podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów i potwierdzonego przez pracowników schroniska.
 4. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
 5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz.17.00 do 21.00), są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulują w dniu przybycia należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
 6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt. Grupy, których pobyt organizują organizacje społeczne, kulturalne lub stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, mogą na podstawie umowy podpisanej z dyrektorem schroniska korzystać ze schroniska przez okres dłuższy niż 3 noce.
 7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika schroniska.
 8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 9. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska.
 10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór.
 11. Pracownicy schroniska mają prawo sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 12. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
 13. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska.
 14. W godz. od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko za zgodą dyrektora lub personelu schroniska.
 15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać. Zabrania się wynoszenia naczyń z budynku kuchennego. Palenie ogniska obywać się może tylko za zgodą personelu schroniska i w wyznaczonym miejscu. Miejsce palenia ogniska należy pozostawić czyste i w stanie nie zagrażającym bezpieczeństwu.
 16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać pracownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania. Zabrania się przemieszczania mebli w salach sypialnych, wynoszenia z budynku schroniska sprzętów i wyposażenia (m.in. koce, poduszki, taborety, krzesła).
 17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
 18. Palenie tytoniu w schronisku jest zakazane. Osoby pełnoletnie mogą palić tylko na zewnątrz schroniska, w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska.
 19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów.
 20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do Zarządu Powiatu w Żywcu, Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach lub Zarządu Oddziału PTSM w Bielsku Białej.
 21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora i personelu schroniska.
Dyrektor
SSM-OEE w Rajczy Nickulinie

Krzysztof Jamrozowicz
Na podstawie Statutu SSM-OEE w Rajczy Nickulinie oraz Ramowego Regulaminu Schronisk Młodzieżowych(...) przyjętego przez ZarządGłówny PTSM w dnia 25.03. 2006r.
POBIERZ REGULAMIN
REGULAMIN WARSZTATÓW
 1. Prawo udziału w warsztatach mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnmych z terenu województwa Śląskiego. Zgłoszenia udziału w warsztatach mogą dokonywać szkoły oraz stowarzyszenia, organizacje i instytucje, których działalnoPć statutowa związana jest z ochroną środowiska i edukacją.
 2. Zgłoszenia do udziału w warsztatach dokonuje nauczyciel - opiekun. Potwierdzenie rezerwacji terminu warsztatów dokonuje się w formie pisemnej (listownie lub fax-em). Na potwierdzeniu należy podać liczbę uczestników biorących udział w warsztatach.
 3. Nauczyciel - opiekun w wyznaczonym terminie dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości do 20% kosztów pobytu grupy
 4. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników, w stosunku do podanej w zgłoszeniu, nauczyciel - opiekun zobowiązany jest zgłosić ten fakt TEEiT "Nickulina" w Rajczy Nickulinie pisemnie lub telefonicznie, w terminie nie krótszym, niż na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 5. W przypadku nie zgłoszenia zmiany liczby uczestników, TEEiT "Nickulina" w Rajczy Nickulinie może naliczyć odpłatność zgodną ze zgłoszeniem.
 6. W trakcie pobytu w schroniskach, uczestników warsztatów obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
 7. W schroniskach młodzieżowych młodzież korzysta z kuchni samoobsługowej, samodzielnie pod opieką nauczyciela przygotowuje i wydaje posiłki dostarczone w formie cateringu oraz sprząta po posiłku.
 8. Podana w cenniku odpłatność może ulec zmianie w przypadku: - nie dostarczenia "Oświadczenia" uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT - korzystania przez uczestników warsztatów z pościeli schroniska (naliczana jest dodatkowa odpłatność za wypożyczenie pościeli, po aktualnych stawkach). - liczby uczestników przekraczającą podaną w cenniku.
 9. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych zajęciach warsztatowych.
 10. Biorący udział w zajęciach terenowych zobowiązani są posiadać obuwie turystyczne (twarda podeszwa z bieżnikiem, cholewka utrzymująca kostkę).
 11. W czasie pobytu na warsztatach ekologicznych nadzór pedagogiczny nad uczestnikami warsztatów sprawują nauczyciele-opiekuni.
 12. Osoba prowadząca zajęcia warsztatowe lub Przewodnik Beskidzki, może odmówić prawa do udziału w zajęciach osobom, których strój lub ekwipunek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w górach, oraz osobom, których zachowanie stanowi naruszenie Regulaminu SSM-OEE w Rajczy Nickulinie lub norm bezpieczeństwa.
 13. Nauczyciel - opiekun jest zobowiązany zapewnić opiekę osobom wykluczonym z zajęć.
 14. TEEiT "Nickulina" w Rajczy Nickulinie ma prawo zmiany kolejności zajęć lub ich formy, ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych powodów organizacyjnych.
POBIERZ REGULAMIN
POBIERZ DRUK REZERWACJI
REGULAMIN UDZIAŁU W "WAKACYJNYCH WARSZTATACH EKOLOGICZNYCH W REZERWATACH ŻYWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO"
 1. Organizatorem warsztatów Towarzystwo Edukacji Ekologicznej i Turystycznej "Nickulina" w Rajczy Nickulinie. Organizator dokonuje wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem placówki letniego wypoczynku w Kuratorium Oświaty oraz instytucjach przewidzianych w przepisach oświatowych.
 2. Prawo udziału w warsztatach mają uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnmych z terenu województwa śląskiego. Zgłoszenia udziału w warsztatach mogą dokonywać szkoły oraz stowarzyszenia, organizacje i instytucje, których działalność statutowa związana jest z ochroną środowiska i edukacją. Szkoła lub instytucja zgłaszająca grupę warsztatową zapewnia opiekę wychowawczą w ilości 2 osób. Pobyt wychowawców w trakcie warsztatów jest nieodpłatny.
 3. Warsztaty organizowane są w formie obozu wędrownego. Bazę noclegową stanowi Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie oraz Filie SSM w Solówce, Rycerce Kolonii i Soli Oźnej. Warsztaty trwają 8 dni (7 noclegów).
 4. SSM-OEE w rajczy Nickulinie zapewnia opiekę przewodnika i edukatora w trakcie realizacji zajęć warsztatowych. W czasie wolnym od zajęć warsztatowych opiekę wychowawczą sprawują wychowawcy (opiekunowie) delegowani przez szkołę lub instytucję.
 5. Wychowawca - opiekun w wyznaczonym terminie dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości do 20% kosztów pobytu grupy.
 6. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników, w stosunku do podanej w zgłoszeniu, wychowawca - opiekun zobowiązany jest zgłosić ten fakt TEEiT "Nickulina" w Rajczy Nickulinie pisemnie lub telefonicznie, w terminie nie krótszym, niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 7. W przypadku nie zgłoszenia zmiany liczby uczestników, TEEiT "Nickulina" w Rajczy Nickulinie może naliczyć odpłatność zgodną ze zgłoszeniem.
 8. W trakcie pobytu w schroniskach, uczestników warsztatów obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
 9. W schroniskach młodzieżowych, młodzież korzysta z kuchni samoobsługowej, samodzielnie pod opieką wychowawcy przygotowuje i wydaje posiłki dostarczone w formie cateringu oraz sprząta po posiłku.
 10. Podana w cenniku odpłatność może ulec zmianie w przypadku:
  - nie dostarczenia "Oświadczenia" uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT
  - korzystania przez uczestników warsztatów z pościeli schroniska (naliczana jest dodatkowa odpłatność za wypożyczenie pościeli, po aktualnych stawkach).
 11. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych zajęciach warsztatowych.
 12. Biorący udział w zajęciach terenowych zobowiązani są posiadać obuwie turystyczne (twarda podeszwa z bieżnikiem, cholewka utrzymująca kostkę), oraz odzież umożliwiającą ochronę w zmiennych warunkach atmosferycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać nakrycie głowy (czapka lub chustka chroniąca przed słońcem).
 13. Osoba prowadząca zajęcia warsztatowe lub Przewodnik Beskidzki, może odmówić prawa do udziału w zajęciach osobom, których strój lub ekwipunek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w górach oraz osobom, których zachowanie stanowi naruszenie Regulaminu SSM-OEE w Rajczy Nickulinie lub innych norm bezpieczeństwa.
 14. W przypadku naruszenia regulaminu SSM-OEE w Rajczy Nickulinie, Dyrektor SSM-OEE w Rajczy Nickulinie, może podjąć decyzję o skreśleniu uczestnika z listy osób biorących udział w warsztatach. Wychowawca - opiekun jest zobowiązany powiadomić rodziców osób skreślonych z listy uczestników i dopilnować ich odbioru w wyznaczonym czasie i miejscu. Osobom skreślonym z listy uczestników nie przysługuje zwrot kosztów udziału w warsztatach.
 15. TEEiT "Nickulina" w Rajczy Nickulinie ma prawo zmiany kolejności zajęć lub ich formy, ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych powodów organizacyjnych.
POBIERZ REGULAMIN
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ