PODSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
MATERIAŁY DO POBRANIA
REGULAMIN SCHRONISKA REGULAMIN WARSZTATÓW OFERTA EDUKACYJNA OFERTA SCHRONISK ADRESY REZERWACJA AKTUALNE CENY
CIEKAWE STRONY
| ATLAS FLORY BESKIDU ŻYWIECKIEGO | ENCYKLOPEDIA LEŚNA | W GÓRACH | MOJE BESKIDY | SŁOWNIK GEOGRAFICZNY | GÓRY SZLAKI | LIPOWSKA | PRZEGIBEK | |Słowacja | |Czechy|
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ TOWARZYSTWO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ "NICKULINA" W RAJCZY NICKULINIE
II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program " Tajemnice lasu" zawiera treści znajdujące się w podstawach programowych szkoły podstawowej z przyrody, oraz w podstawach programowych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym z biologii, w podstawie programowej z przysposobienia obronnego i podstawie programowej z edukacji ekologicznej. Treści zawarte w programie i znajdujące się w podstawach programowych to:
 1. Elementy ekologii i ochrony środowiska:
  - czynniki kształtujące różnorodność biologiczną i sprzyjające jej utrzymywaniu się (różnorodność siedlisk, zależności międzygatunkowe),
  - sposoby ochrony różnorodności biologicznej,
  - ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem,
  - wartość środowiska,
  - korzyści i straty związane z jego eksploatacją,
  - zasoby odnawialne i nieodnawialne.
 2. Bezpieczeństwo w górach
  - przygotowanie do wycieczki górskiej,
  - sposoby wzywania pomocy w górach i metody komunikowania się,
  - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 3. Wsparcie zadań szkoły. Realizacja programu ma również za zadanie wspierać szkołę w jej zadaniach do których należą między innymi:
  - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku,
  - umożliwienie uczniom zapoznania się z metodami prawidłowej obserwacji, analizy, prezentacji i interpretacji wyników badań biologicznych,
  - tworzenie warunków pozwalających integrować różne dziedziny wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.
ZOBACZ
PIERWSZA POMOC GOPR ODDZIAŁ BESKIDZKI ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY


III. CELE WARSZTATÓW
Cele ogólne
Celami ogólnymi warsztatów przygotowanych przez Towarzystwo Edukacji Ekologicznej i Turystycznej "Nickulina" Rajcza Nickulina jest:
 1. wszechstronna działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w tym kreowanie nowych trendów rozwoju społeczno-ekonomicznego w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej,
 2. kształtowanie świadomości ekologicznej i kultury społeczeństwa,
 3. inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie efektywnej, ciekawej i atrakcyjnej edukacji ekologicznej.
Cele edukacyjne
Wiadomości
Zapoznanie się z głównymi zagrożeniami dla lasu jakie niesie zanieczyszczenie atmosfery, poznanie funkcji lasu i jego struktury, poznanie pospolitych gatunków drzew, krzewów, roślin zielnych, grzybów, porostów, poznanie pospolitych gatunków zwierząt występujących w Beskidzie Żywieckim, poznanie roślin i zwierząt chronionych w lasach Beskidów.
Umiejętności
Doskonalenie prowadzenia obserwacji, wykazywanie wpływu wybranych czynników na organizmy roślinne, analizowanie danych i wyciąganie na ich podstawie wniosków.
Postawy
Świadomość zależności między stanem lasów a zdrowiem człowieka. Świadomość odpowiedzialności za stan środowiska, postawa badawcza w stosunku do otaczającej rzeczywistości przyrodniczej, kształtowanie u młodzieży nawyków aktywnego wypoczynku, propagowanie wycieczek szlakami górskimi, oraz świadomość potrzeby promowania dobrych, skutecznych rozwiązań proekologicznych.
Program opracowała: Iwona Jamrozowicz
POBIERZ MATERIAŁ
PROGRAM
SZERZEJ NA TEMAT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ASPEKT PRAWNY ORGANIZOWANIA WYCIECZKI SZKOLNEJ
Organizując wycieczkę szkolną mamy ciągłe wątpliwości. Zastanawiamy się jaka odpowiedzialność na nas ciąży, jak przygotować dokumentację oraz jak zachować się w kłopotliwych sytuacjach. W tej sytuacji postanowiłem odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania.

Jakie akty prawne omawiają organizację wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z 2001 r.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.). Ustawa z dn. 20.06. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z 1997 roku.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6.05. 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się, uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 z 1997 roku.). Ustawa z dn. 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 roku.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z 1997 roku oraz Dz. U. nr 18, poz.102 z 1997 r.). Dz. U. z 2006 Nr 171, poz. 1225 (System HACCP). Norma PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego" Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z późniejszymi zmianami).

Czy wycieczki na "'Zielonych Szkołach", "Warsztatach", placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży podlegają tym samym regułom, co wycieczki szkolne?

Biorąc pod uwagę, że placówki typu: "Zielona Szkoła", Ośrodek Edukacji Ekologicznej wypoczynku, czy to śródrocznego, czy wakacyjnego dzieci i młodzieży dalej są placówkami podległymi właściwym kuratorom oświaty, czy to właściwemu ze względu na miejsce wypoczynku, czy też na jego formę, to wszystkie przepisy dotyczące wycieczek szkolnych obowiązują w całej rozciągłości.

Kto wyznacza kierownika wycieczki na "Zielonej Szkole", Warsztatach tematycznych lub w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży?

§ 11. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Można więc uznać, przez analogię, iż każdy kierownik placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, ma prawo wyznaczyć kierownika wycieczki lub imprezy. Z powyższego rozporządzenia wynika również, że na koloniach, obozach wędrownych i innych formach wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawcy, którzy ukończyli tylko kurs wychowawców kolonijnych, nie mogą być kierownikami wycieczek. Muszą mieć dodatkowo ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Czy wycieczki organizowane z młodzieżą licealną wymagają zgody rodziców?

§ 8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Zgodnie z przepisem § 8 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, udział uczniów w wycieczkach i imprezach do ukończenia przez nich 18 roku życia wymaga, aby był on za zgodą ich rodziców albo opiekunów prawnych. Podana tutaj litera prawa nie wymaga tego od nauczyciela, jest jednak jeszcze art., 6 KN, który stwierdza: Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą (...). Powstaje zatem pytanie, czy można rzetelnie wypełniać te funkcje nie wiedząc, czy rodzice ucznia, który skończył 18 lat wyrażają zgodę na jego wyjazd?

Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierownik wycieczki?
 1. Polecenie wyjazdu służbowego.
 2. Karta wycieczki wraz z harmonogramem.
 3. Lista uczestników z pieczęcią placówki i podpisem dyrektora.
 4. Regulamin wycieczki.
 5. Zakres czynności kierownika i opiekuna.
 6. Zgoda rodziców na wycieczkę.
 7. Zgoda rodziców na leczenie dziecka.
 8. Oświadczenie rodziców o pokryciu szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko.
 9. Dodatkowe polisy ubezpieczeniowe dzieci i kadry.
 10. Umowy z gestorami obiektów, biurami podroży itp.

Co, prócz imienia i nazwiska należy wpisać na liście wycieczki?
 1. Numer zbiorczej polisy ubezpieczeniowej.
 2. Imię i nazwisko ucznia.
 3. Adres zamieszkania.
 4. Telefoniczny numer kontaktowy do rodzica.
 5. Numer PESEL.
 6. Nazwisko opiekuna.

Czy kierownik wycieczki jest opiekunem?

Obowiązki kierownika wycieczki w rozporządzeniu (w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki) wymienione są enumeratywnie i nie ma wśród nich obowiązków opiekuńczych. Wynika z tego, że nie.

Czy wyjazdy na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, warsztaty edukacji ekologicznej to też wycieczki?

Zgodnie z regulacją zawartą w paragrafie 4 rozporządzenia, to takie wyjazdy jak: zawody sportowe, konkursy i olimpiady, warsztaty należy zaklasyfikować jako wycieczki przedmiotowe.

Czy na takie wyjazdy można zabrać dzieci i młodzież swoim samochodem?

Nie ma znaczenia, czyją własnością będzie środek transportu, którym będzie wykonywany transport. Najistotniejsze z punktu widzenia opiekuna będzie, aby zapewnić wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa. Nie ma przeszkód, aby opiekun zabrał dzieci swoim samochodem na wycieczkę.

Czy pełnoletni uczeń może zabrać swoim samochodem uczestników konkursu, olimpiady i nauczyciela?

Nie. Jedyny wypadek, gdy będzie to teoretycznie możliwe to w przypadku, gdy opiekun będzie podróżować z jednym uczniem. W każdym innym przypadku należy wskazać, iż niedopuszczalnym jest, aby podopieczny opiekuna takiego wyjazdu był odpowiedzialny za innych podopiecznych, pozostających pod opieką tegoż opiekuna. Dopuszczenie przez opiekuna do takiej sytuacji narażałoby go na zarzut niedopełnienia obowiązków z powodu, iż zezwolił na to, aby jeden z jego podopiecznych odpowiadał za zdrowie i życie innych.
J. Kraśkiewicz, Ł. Kajda, M. Jeleśniański
POBIERZ MATERIAŁ
KARTA WYCIECZKI ZGODA RODZICÓW
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ